BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 28.06.2018

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2018

 2. 5.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – miestny poplatok za rozvoj a zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) - rokovanie o 10:50 h

  Materiály
 3. 1a.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi a Zuzane Šimíčkovej

 4. 1b.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21664/2, Radovanovi Herichovi

 5. 1c.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ulica Staré Grunty, parc. č. 2918/29, spoločnosti JUREAL s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 1d.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1242/11, spoločnosti HDB GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave

 7. 1e.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3393/4, parc. č. 3393/2, parc. č. 3392/25, parc. č. 3392/26, a prípadu pozemku pod vlastnou stavbou v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3394/2, Ing. Dagmar Jančovičovej

 8. 1f.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, parc. č. 22198/6, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave

 9. 1g.Návrh na predaj alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. č. 885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál stiahnutý z rokovania

 10. 1h.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku, parc. č. 21343, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 11. 1ch.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/17, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 12. 1i.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3556/2, a časti pozemku, parc. č. 3556/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 13. 1j.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 621, Marianovi Vacarelu

 14. 1k.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/7, parc. č. 4081/47 a parc. č. 4081/50, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 15. 1l.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 487/2

 16. 1m.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

 17. 1n.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1.40 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Jaroslavovi Minárikovi Unimédia so sídlom v Partizánskom

 18. 1o.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové stojiská nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové stojiská na Námestí M. Benku 1 – 16, k. ú. Staré Mesto, garážové stojiská na Jurigovom nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej 6 – 8, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 19. 1p.Návrh na schválenie zámeru na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29, vo vnútrobloku Suché mýto – Veterná formou priameho nájmu

  Materiály
 20. 1r.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4263/1, parc. č. 4263/2, parc. č. 4263/3, parc. č. 4263/5 a parc. č. 4263/6, na Búdkovej ulici, Slovenskému pozemkovému fondu so sídlom v Bratislave

 21. 1s.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 15 – Bosákova ul., spoločnosti Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 1t.Návrh na predaj podielu na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2, Mošovského ulica, Danielovi Slašťanovi s manželkou Janou Slašťanovou ako realizácia zákonného predkupného práva

  Materiály
 23. 1u.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 24. 1v.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 25. 1x.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Ružinov, Teslova ulica, parc. č. 15263/10 – 16 a 15263/18 – 19

 26. 1y.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/4, parc. č. 11370/5, parc. č. 11370/7-9, parc. č. 11370/11, parc. č. 11370/14, parc. č. 11370/16 a parc. č. 11370/17, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ul.

 27. 1z.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Ružinov, Pažítkova ulica, vlastníkom garáží situovaných na pozemkoch

 28. 1aa.Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43 a parc. č. 2727/82, od ich výlučného vlastníka CEEbase s. r. o., so sídlom v Bratislave, a pozemkov, parc. č. 2725/45 a parc. č. 2725/8, od ich výlučného vlastníka ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k týmto pozemkom

  Materiály
 29. 1ab.Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

 30. 1ac.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 527, Blagoevova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 31. 1ad.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 3

  Materiály
 32. 1ae.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach na ulici Martinčekova - garáže, v samostatne stojacich garážach na ulici Hanulova – garážový objekt A, vlastníkom garáží

  Materiály
 33. 1af.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Blumentálska 16, Martinčekova 15, Narcisová 14, 16, Nezábudková 6, Kolískova 12, Tranovského 30, Rovniankova 6B, Krásnohorská 1, Miletičova 29, Púpavová 13, Hany Meličkovej 2, Bakošova 44, Znievska 9, Tupolevova 3, vlastníkom bytov

  Materiály
 34. 1ag.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/4, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava so sídlom v Bratislave

 35. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

 36. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 - materiál stiahnutý z rokovania

 37. 4.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022

 38. 4a.Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - parkovacia politika

 39. 38.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s

  Materiály
 40. 39.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s

  Materiály
 41. 40.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 42. 41.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2017

 43. 42.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 44. 43.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2018

 45. 44.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 46. 45.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 47. 46.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 48. 47.Žiadosť Národného tenisového centra, a.s., o dotáciu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na Opravu osvetľovacej sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových dvorcov a opravu sociálnych zariadení

 49. 48.Návrh: Prerozdelenie finančných prostriedkov z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

 50. 49.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 51. 50.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 52. 51.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 53. 52.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 54. 53.Interpelácie

 55. 54.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017

 4. d.Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislava

 5. e.Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

 6. f.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 7. g.Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017

  Materiály
 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Podzáhradná 15, Púpavová 15, Kolískova 12, Rajecká 38, Jána Stanislava 1, Pifflova 7, vlastníkom bytov

  Materiály
 9. i.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2017

 10. j.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 2018