BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku, parc. č. 21343, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku, parc. č. 21343, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so sídlom Vajanského nábrežie 3 v Bratislave, IČO 00603147, za účelom vybudovania a prevádzkovania múzea Viedenskej električky a Starého mosta, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 150,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje sumu 9 775,50 Eur ročne za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku, parc. č. 21343, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so sídlom Vajanského nábrežie 3 v Bratislave, IČO 00603147, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto má zámer vybudovať v stavbe Mýtneho domčeka múzeum Viedenskej električky a Starého mosta a plánuje do rekonštrukcie objektu investovať finančné prostriedky. Rekonštrukcia stavby Mýtneho domčeka je nevyhnutná, nakoľko bez nej ju nie je možné užívať a je na ňu potrebné vynaložiť nemalé finančné prostriedky.