BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/4, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 2848/160 – ostatné plochy vo výmere 19 988 m², časti odčlenenej GP č. 7/2018, úradne overeným dňa 16. 02. 2018, z pozemku, parc. č. 2848/4, parc. č. 2848/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 667 m², parc. č. 2848/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 383 m², parc. č. 2848/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 391 m², parc. č. 2848/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 872 m², parc. č. 2848/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 318 m², parc. č. 2848/11 – ostatné plochy vo výmere 556 m², parc. č. 2848/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 407 m², parc. č. 2848/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 504 m², parc. č. 2848/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 750 m², parc. č. 2848/28 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 143 m², parc. č. 2848/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 533 m², parc. č. 2848/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 563 m², parc. č. 2848/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 043 m², parc. č. 2848/32 – ostatné plochy vo výmere 664 m², parc. č. 2848/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 627 m², parc. č. 2848/49 – ostatné plochy vo výmere 87 m², parc. č. 2848/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 740 m², parc. č. 2848/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 046 m², parc. č. 2848/56 – ostatné plochy vo výmere 1 526 m², parc. č. 2848/57 – ostatné plochy vo výmere 228 m², celkom 55 036 m², UNIVERZITNEJ NEMOCNICI BRATISLAVA so sídlom Pažítková 4 v Bratislave, IČO 31813861, za účelom výstavby parkoviska a majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemkom pod objektami Nemocnice sv. Cyrila a Metoda ako súčasti UNB na Antolskej ulici v Bratislave,  na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 5,00 Eur/m²/rok – od účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom bude vydané právoplatné územné rozhodnutie na stavbu parkoviska, čo predstavuje pri výmere 19 988 m² ročne sumu 99 940,00 Eur,
2. 30,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie na stavbu parkoviska do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu parkoviska, čo predstavuje pri výmere 19 988 m² ročne sumu 599 640,00 Eur,
3. 4,25 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu parkoviska, čo predstavuje pri výmere 19 988 m² ročne sumu 84 949,00 Eur,
4. od účinnosti nájomnej zmluvy
4.1 17,00 Eur/m²/rok – za plochu pod objektmi nemocnice, čo predstavuje pri výmere 31 987 m² ročne sumu 543 779,00 Eur,
4.2 6,00 Eur/m²/rok – za plochu pod spevnenými plochami areálu nemocnice, čo predstavuje pri výmere 556 m² ročne sumu  3 336,00 Eur,
4.3 0,50 Eur/m²/rok – za plochu pod zeleňou v areáli nemocnice, čo predstavuje pri výmere 2 505 m² ročne sumu 1 252,50 Eur,
t. z. pri celkovej výmere areálu objektov 35 048 m² predstavuje ročne sumu 548 367,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN, parc. č.  2848/160, 2848/6-12, 2848/26-32,  2848/48-49, 2848/54-57, k. ú. Petržalka, pre UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA, Pažítková 4, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovaním parkoviska s dostatočne veľkou kapacitou, ktoré bude slúžiť pre pacientov a návštevníkov nemocnice, ako aj pre personál nemocnice a obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka a plánovanou nevyhnutnou rekonštrukciou objektov Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane zateplenia ako  podmienky ďalšieho prevádzkovania a rozvoja Nemocnice Petržalka, dôjde k skvalitneniu služieb obyvateľstvu s cieľom udržať a zvýšiť štandard poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Žiadateľ preukáže nájomnou zmluvou svoj vzťah k pozemkom v konaní pred stavebným úradom podľa § 139 ods.1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.