BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na predaj alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. č. 885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku, parc. č. 885/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 155 m², a stavby, ktorá sa na tomto pozemku nachádza, súpis. č. 283, zapísaných na LV č. 1656, spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, IČO 35875682, za kúpnu cenu 326 904,11 Eur,

s podmienkami:
 
1.1  Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
1.2  Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
2. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 – ostatné plochy vo výmere 929 m², zapísaného na LV č. 1656, spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, IČO 35875682, za kúpnu cenu 375 055,88 Eur,

s podmienkami:
 
2.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ je dlhoročným nájomcom predmetných pozemkov a stavby, je výlučným vlastníkom susedných pozemkov. Pozemok, parc. č. 885/13, je bez priameho prístupu, je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa a ďalšej súkromnej osoby, žiadateľ je držiteľom právoplatného územného rozhodnutia, ktoré ho na dotknutých pozemkoch oprávňuje realizovať investičný zámer „Bratislavské Podhradie – Vydrica“, a z tohto dôvodu sú dotknuté pozemky pre hlavné mesto SR Bratislavu alebo tretie osoby nevyužiteľné.