BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/17, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/17 – ostatné plochy vo výmere 93 m², LV č. 1656, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom na Hviezdoslavovom nám. 3 v Bratislave, IČO 36860492, za účelom prevádzkovania terasy pred hotelom Carlton, na dobu určitú do 31. 12. 2027, za nájomné:
 
1. 10,95 Eur/m²/rok za zimné obdobie od 01. 01. do 30. 04. a od 01. 10. do 31. 12.
2. 242,32 Eur/m²/rok za letné obdobie od 01. 05. do 30. 09.,
čo predstavuje ročne sumu 10 581,96 Eur,
                         
s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/17, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že terasu pred hotelom Carlton vybudovala a od roku 2008 prevádzkuje spoločnosť Carlton Property, s. r. o., a o nájom požiadala za účelom prevádzkovania terasy v ďalšom období.