BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, parc. č. 22198/6, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8  písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 113 m², parc. č. 22198/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m², parc. č. 22198/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 440 m², zapísaných na LV č. 797 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6 – záhrada vo výmere 94 m² a parc. č. 23014/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m², ktoré boli odčlenené GP č. 517/18, úradne overeným dňa 30. 04. 2018, z pozemku registra „E“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m², zapísaného na LV č. 4288 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 515 m², ktorý bol odčlenený GP č. 517/18, úradne overeným dňa 30. 04. 2018, z pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 520 m², zapísaného na LV č. 797, ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRAJEKT PLUS, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, IČO 36865877, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 38/2018, vypracovaného znaleckou organizáciou PATRIA s.r.o., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemkov 116,63 Eur/m², čo pri výmere 1 227 m² predstavuje sumu celkom 143 105,01 Eur.

Druhú časť kúpnej ceny tvorí náhrada za užívanie pozemkov registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/8 a parc. č. 22198/9 vo výmere 38 m² za obdobie od 14. 05. 2018 do podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 0,50 Eur/m²/deň v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy v spojení so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstsva,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že kupujúci je stavebníkom stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“, ktorá sa realizuje na ulici Slovnaftská v Bratislave, k. ú. Nivy. Na túto stavbu vydala mestská časť Bratislava-Ružinov ako príslušný stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení stavby č. 560 pod č. SÚ/CS 12600/2010/12/Zar, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 11. 2010. Ako miesto stavby sú v tomto rozhodnutí uvedené pozemky, medzi ktorými je uvedený aj pozemok registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 vo výmere 1 340 m², z ktorého boli vytvorené GP č. 550/16, úradne overeným dňa 19. 12. 2016, pozemky registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, 6, 8, 9, zapísané na LV č. 797 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemky registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6 a parc. č. 23014/22, vytvorené GP č. 517/18, sú k týmto pozemkom priľahlé a potrebné pre realizáciu stavby „Dunajské predmestie – Polyfunkčný súbor“.