BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 15 – Bosákova ul., spoločnosti Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti pod stavbou so súpis. č. 3239, B2-53 Pavilón detských ihrísk, pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 261 m², zapísaného na LV č. 1748, do výlučného vlastníctva spoločnosti Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom Bosákova 3, Bratislava, IČO 31370977, za kúpnu cenu celkom  65 015,10 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 34/2018, vypracovaného spoločnosťou FINDEX, s.r.o., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 215,10 Eur/m², čo pri výmere spolu 261 m² predstavuje sumu 56 141,10 Eur.
 
Druhú časť kúpnej ceny tvorí náhrada za užívanie pozemku, k. ú. Petržalka, parc. č. 15 vo výmere 261 m², a vychádza zo sadzby 17,00 Eur/m²/rok za obdobie dvoch rokov spätne od podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim v sume 8 874,00 Eur v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.