BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/4, parc. č. 11370/5, parc. č. 11370/7-9, parc. č. 11370/11, parc. č. 11370/14, parc. č. 11370/16 a parc. č. 11370/17, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ul.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v  k. ú. Nové Mesto, LV č. 1, a to:

– parc. č. 11370/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² do podielového spoluvlastníctva Ľudmily Levákovej, bytom Bratislava, a Ľuby Rakovej, bytom Bratislava, každá v podiele 1/2, za kúpnu cenu 138,95 Eur/m²,  t. z. za kúpnu cenu celkom 2 362,15 Eur,
– parc. č. 11370/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² do vlastníctva RNDr. Blanky Kolibiarovej, bytom , Bratislava, za kúpnu cenu 138,95  Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 501,10 Eur,
– parc. č. 11370/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m², do vlastníctva Ing. Petra Novosada, bytom  Bratislava, za kúpnu cenu 138,95  Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 223,20 Eur,
– parc. č. 11370/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m² do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Dušana Janeca, bytom  Bratislava, a manželky Alžbety Janecovej, bytom  Tatranská Štrba, za kúpnu cenu 138,95 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 223,20 Eur,
– parc. č. 11370/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m² do vlastníctva Mgr. Andreja Šoltýsa, bytom Banská Bystrica, za kúpnu cenu 138,95 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 223,20 Eur,
– parc. č. 11370/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m² do vlastníctva Slovenskej republiky – Okresného úradu Bratislava so sídlom Tomášikova 46, Bratislava, ČI 00151866001, za kúpnu cenu 138,95 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 2 223,20 Eur,
– parc. č. 11370/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m² do vlastníctva JUDr. Jany Zemaníkovej, bytom  Bratislava, za kúpnu cenu 138,95 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 1 945,30 Eur,
– parc. č. 11370/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m² do vlastníctva Ing. Heleny Ševčíkovej, bytom  Bratislava, za kúpnu cenu 138,95 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 1 806,35 Eur,
– parc. č. 11370/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m², do podielového spoluvlastníctva Ing. Márie Thomasovej, bytom  Bratislava, a Gabriely Thomasovej, bytom  Bratislava, každá v podiele 1/2, za kúpnu cenu 138,95 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 1 945,30 Eur,
 
s podmienkami :
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa týchto kupujúcich.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. Pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci predložia predávajúcemu platnú nájomnú zmluvu na predmet kúpy; v prípade, že takúto zmluvu nepredložia, uhradia predávajúcemu aj náhradu za užívanie predmetného pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, ktorá bude súčasťou kúpnej ceny a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok (radové a samostatne stojace garáže) v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho bezdôvodného obohatenia považujú za urovnané.