BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora.
2. Stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017.
B. schvaľuje
​1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 bez výhrad.

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017, ktorý vykazuje:
2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 275 468 605,80 Eur, výdavky v sume 251 690 238,07 Eur a prebytok v sume 23 778 367,73 Eur,
2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 5 413 677,40 Eur, výdavky v sume 29 844 174,69 Eur a schodok v sume 24 430 497,29 Eur,
2.3 príjmové finančné operácie v sume 17 866 675,24 Eur, výdavkové finančné operácie  v sume 5 000 000,00 Eur a prebytok finančných operácií v sume 12 866 675,24 Eur.

3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 v sume 652 129,56 Eur, ktorý bol vysporiadaný z finančných operácií.

4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 v sume 12 214 545,68 Eur.

5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku  2017.

6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a hlavným mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2017 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov v sume 12 169 906,06 Eur.

7. Prídel prebytku z celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 pre účely tvorby peňažných fondov v sume 12 169 906,06 Eur:
7.1 do rezervného fondu 12 122 586,21 Eur,
7.2 do fondu statickej dopravy 757,58 Eur,
7.3 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 46 562,27 Eur.
C. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017.

                                                                                        T: 30. 09. 2018