BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1242/11, spoločnosti HDB GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1242/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 176 m², evidovaného na LV č. 1327, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v celosti, do výlučného vlastníctva spoločnosti HDB GROUP, a. s., so sídlom Rebarborova 1/a, Bratislava, IČO 34126872, za kúpnu cenu celkom 30 724,32 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 44/2018, vypracovaného Ing. Ivetou Engelmanovou, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 150,57 Eur/m². Pri celkovej výmere spolu  176 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 26 500,32 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 4 224,00 Eur a tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie pozemku, parc. č. 1242/11 vo výmere 176 m², spätne za dva roky vychádzajúc zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
  
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu scelenia a majetkovoprávneho usporiadania predávaného pozemku so susednými pozemkami vo vlastníctve žiadateľa, ktorý plánuje vybudovanie ďalších parkovacích plôch pre návštevníkov vlastnej prevádzky, ako aj pre návštevníkov blízkeho cintorína. Predajom pozemku vznikne ucelený areál vo vlastníctve žiadateľa.
Iné formy predaja pozemku analogicky uvedené v § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, poukazujúc na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.