BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370:
 
1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., za rok 2017
2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017
3. Návrh primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017 a na použitie časti nerozdeleného zisku spoločnosti z minulých rokov