BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4263/1, parc. č. 4263/2, parc. č. 4263/3, parc. č. 4263/5 a parc. č. 4263/6, na Búdkovej ulici, Slovenskému pozemkovému fondu so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov situovaných pod stavbou so súpis. č. 3555 a pod priľahlými spevnenými plochami v oplotenom areáli administratívnej budovy Generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu, a to pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4263/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 645 m², parc. č. 4263/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 065 m², parc. č. 4263/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m², parc. č. 4263/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 553 m² a parc. č. 4263/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 541 m², zapísaných na LV č. 1656, do výlučného vlastníctva Slovenského pozemkového fondu so sídlom Búdková 36, Bratislava, IČO 17335345, v celkovej výmere 3 006 m², za kúpnu cenu celkom 572 071,86 Eur.
 
Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 17/2018, vypracovaného spoločnosťou CENEKON, a. s., znalcom Ing. Jozefom Polašekom, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 190,31 Eur/m², čo pri výmere 3 006 m² predstavuje sumu celkom 572 071,86 Eur,
 
s  podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.