BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom dvoch častí pozemku registra „C“ KN,  k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5441 – zastavané plochy a nádvoria, prvá časť vo výmere 24 m² pod stánkom a druhá časť vo výmere 60 m² pod terasou, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o., so sídlom Budatínska 13 v Bratislave, IČO 50443445, za účelom umiestnenia a prevádzkovania stánku na predaj zmrzliny s letnou terasou na Šustekovej ulici v Bratislave, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 5,00 Eur/m²/rok – od účinnosti zmluvy do konca mesiaca, v ktorom bude vydané právoplatné územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 84 m² ročne sumu 420,00 Eur,

2. 30,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie, do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 84 m² ročne sumu 2 520,00 Eur,
 
3. od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu:

3.1   120,45 Eur/m²/rok – stánok, čo predstavuje pri výmere  24 m² ročne sumu 2 890,80 Eur,

3.2  240,90 Eur/m²/rok – terasa, čo predstavuje pri výmere 60 m² za obdobie od 15. 04. do 15. 09. (154 dní) príslušného roka sumu 6 098,40 Eur, t. z. pri celkovej výmere 84 m² ročne sumu 8 989,20 Eur,

s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5441, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o., Budatínska 13, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že predajný stánok so zmrzlinou v danej lokalite bude dlhodobo umiestnený a prevádzkovaný žiadateľom ako doplnková občianska vybavenosť. Je prínosom pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, dôjde tým k modernizácií okolia za účelom skvalitnenia služieb obyvateľstvu. Vzhľadom na polohu a účel užívania pozemku je špecifickým riešením prenechania majetku hlavného mesta SR Bratislavy do nájmu a súčasne je predloženie nájomnej zmluvy ako preukázanie iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov potrebné pre vydanie príslušného povolenia.