BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Pätoprstá Elena

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

určuje
v bode 1 v tabuľke v riadku volebný obvod č. 5 Nové Mesto sa počet 4 poslancov znižuje na počet 3 a v riadku volebný obvod č. 16 Petržalka sa počet 10 poslancov zvyšuje na počet 11.