BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Ružinov, Pažítkova ulica, vlastníkom garáží situovaných na pozemkoch

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov pod garážami a priľahlých pozemkov medzi garážami vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to:
 
1. parc. č. 15552/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Jane Váradyovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

2. parc. č. 15552/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Zoltánovi Pocsubaiovi, bytom , Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

3. parc. č. 15552/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7446, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ľubici Lacinovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

4. parc. č. 15552/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7454, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ľubici Malej, bytom , Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

5. parc. č. 15552/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Alexandre Ilkivovej, bytom , Bratislava, za cenu 202,89 Eur /m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

6. parc. č. 15552/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Pavlovi Mračkovi a manželke Irene Mračkovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

7. parc. č. 15552/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ladislavovi Balajovi a manželke Ľudmile Balajovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

8. parc. č. 15552/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Vladimírovi Klempovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

9. parc. č. 15552/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7470, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Rudolfovi Hantákovi a manželke Dr. Nine Hantákovej, bytom , Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

10. parc. č. 15552/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Prof. Dr. Ábelovi Kráľovi, bytom , Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur, 

11. parc. č. 15552/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7322, parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č 7296, Ing. Martinovi Neštiakovi a manželke Mgr. Soni Neštiakovej, Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

12. parc. č. 15552/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7306, parc  č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Pavlovi Kováčikovi, bytom , Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,
 
13. parc. č. 15552/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7325, parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, JUDr. Anne Ďurinovej, bytom Palkovičova 5, Bratislava, v podiele ½, a Kataríne Ďurinovej, bytom Bratislava, v podiele ½, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

14. parc. č. 15552/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7486, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Petrovi Bzduchovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

15. parc. č. 15552/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7330, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Monike Mateašákovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

16. parc. č. 15552/24 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7414, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Albertovi Vassovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

17. parc. č. 15552/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Michalovi Vrablicovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

18. parc. č. 15552/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7326, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Marcelovi Mondočkovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

19. parc. č. 15552/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Karolovi Mácsayovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89  Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

20. parc. č. 15552/27 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, RNDr. Petrovi Švaňovi, CSc., bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

21. parc. č. 15552/34 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7320, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159 LV č 7296, MUDr. Andrei Mrázovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

22. parc. č. 15552/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7436, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č 7296, Mgr. Tomášovi Nemcovi a manželke Eleonóre Tuychinovej, bytomBratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

23. parc. č. 15552/40 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7478, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Ľubomírovi Benčovi a manželke Mgr. Alle Benčovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

24. parc. č. 15552/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7386, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Lene Pavlovičovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

25. parc. č. 15552/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Miroslavovi Müllerovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

26. parc. č. 15552/54 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7456, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Stanislavovi Hasenöhrlovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

27. parc. č. 15552/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č.15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Petrovi Glogerovi a manželke Ing. Zuzane Glogerovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

28. parc. č. 15552/55 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, JUDr. Jánovi Tóthovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

29. parc. č. 15552/56 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7328, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Radoslavovi Žiškovi a manželke Ing. Denise Žiškovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

30. parc. č. 15552/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Milanovi Kellemu, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

31. parc. č. 15552/57 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Mgr. Tomášovi Nemcovi a manželke Eleonóre Tuychina, bytom Bratislava, za ,cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

32. parc. č. 15552/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Tomášovi Kyliánovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

33. parc. č. 15552/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Ľubošovi Mackovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

34. parc. č. 15552/62 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7409, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Eve Dömösovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

35. parc. č. 15552/63 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7319, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, RNDr. Eduardovi Grossmannovi a manželke Eve Grossmannovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

36. parc. č. 15552/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7455, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č 7296, Ing. Ladislavovi Adamčovi, CSc., bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

37. parc. č. 15552/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7482, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Martinovi Strežencovi a manželke Ing. Ladislave Strežencovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

38. parc. č. 15552/67 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7398, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Slavomíre Krištofčákovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

39. parc. č. 15552/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7424, parc. č 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Mgr. Michalovi Machútovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

40. parc. č. 15552/69 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7396, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Martine Hejčíkovej, bytom Bratislava, v podiele 5/8, Marte Kanálovej, bytom Bratislava, v podiele 1/8, Františkovi Hejčíkovi, bytom Bratislava, v podiele 1/8, Dagmare Hejčíkovej, bytom Bratislava, v podiele 1/8, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

41. parc. č. 15552/74 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7375, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, JUDr. Ivanovi Štetkovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

42. parc. č. 15552/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7406, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria ´vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Tomášovi Kordošovi, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

43. parc. č. 15552/76 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 7385, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Ľudmile Bernátovej, bytom , Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

44. parc. č. 15552/79 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č. 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Petrovi Koščovi a manželke Adriane Koščovej, bytom, Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur,

45. parc. č. 15552/79 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele ½, LV č. 1201, parc. č. 15552/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m² v podiele 1/318, LV č 7298, parc. č. 15552/82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159, parc. č. 15552/83 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² v podiele 1/159 a parc. č. 15552/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 995 m² v podiele 1/159, LV č. 7296, Ing. Vladimírovi Lacovi, bytom Bratislava, a manželke Ing. Danici Lacovej, bytom Bratislava, za cenu 202,89 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 270,48 Eur.
 
s podmienkami :
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 180 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude niektorým z kupujúcich v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa tohto kupujúceho.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.