BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Ružinov, Teslova ulica, parc. č. 15263/10 – 16 a 15263/18 – 19

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 1201,
 
– parc. č. 15263/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², Mgr. Ľubici Salmášovej, bytom Nové Zámky, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 320,63 Eur,
 
– parc. č. 15263/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Albínovi Barokovi a manželke Márii Barokovej, bytom Bratislava, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 320,63 Eur,
 
– parc. č. 15263/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², Ing. Ladislavovi Smolákovi, bytom Bratislava, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 320,63 Eur,
 
– parc. č. 15263/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², Mgr. Ľubici Salmášovej, bytom Nové Zámky, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 320,63 Eur,
 
– parc. č. 15263/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva MUDr. Mariánovi Bernátovi a manželke JUDr. Liane Bernátovej, bytom , Nové Zámky, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 320,63 Eur,
 
– parc. č. 15263/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², Ing. Kataríne Hovorkovej Kamencovej, bytom Bratislava, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 495,40 Eur,
 
– parc. č. 15263/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Petrovi Lackovi a manželka Janke Lackovej, bytom Bratislava, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 4 019,71 Eur,
 
– parc. č. 15263/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva MUDr. Marekovi Ozorákovi, PhD., a manželke Ing. Ľubici Ozorákovej, bytom Nové Zámky, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 320,63 Eur,
 
– parc. č. 15263/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m², do bezpodielového spoluvlastníctva Josephovi Briffovi a manželke Jane Briffa, bytom T Bratislava, za cenu 174,77 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkom 3 320,63 Eur.
 
Kúpna cena je stanovená na základe znaleckého posudku č. 58/2018, vypracovaného znalkyňou Ing. Ivetou Engelmanovou, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 174,77 Eur/m²,
 
s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude niektorým z kupujúcich v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa tohto kupujúceho.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.