BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 nasledovne:

1. zvýšenie bežných príjmov o 3 851 034,00  Eur,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 1 851 034,00  Eur,
3. zníženie kapitálových príjmov o 2 000 000,00  Eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 6 181 850,00 Eur,
5. zvýšenie príjmových finančných operácií o 6 181 850,00 Eur.