BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3393/4, parc. č. 3393/2, parc. č. 3392/25, parc. č. 3392/26, a prípadu pozemku pod vlastnou stavbou v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3394/2, Ing. Dagmar Jančovičovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa a prípad pozemku pod vlastnou stavbou podľa § 9a ods. 8  písm. b), e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov registra „C“  v k. ú. Vrakuňa, a to parc. č. 3392/26 – ostatné plochy vo výmere 31 m², oddelená podľa GP č. 35/2017 od pozemku registra „C“ parc. č. 3392/3, evidovaného na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a  parc. č. 3392/25 – ostatné plochy vo výmere 146 m², parc. č. 3393/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 61 m², parc. č. 3393/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m², parc. č. 3394/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m², oddelených podľa GP č. 35/2017 od pozemkov registra „E“ parc. č. 194/1 a parc. č. 194/5, LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v časti zasahujúcich do pozemkov registra „C“ parc. č. 3392/1, parc. č. 3393/2, parc. č. 3393/4, parc. č. 3394/2, bez založených listov vlastníctva, v celosti, do výlučného vlastníctva Ing. Dagmar Jančovičovej bytom  Bratislava, celkom za kúpnu cenu 33 130,46 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 89/2018, vypracovaného Ing. Jánom Karelom, PhD.,  EUR ING, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 129,96 Eur/m². Pri celkovej výmere spolu  246 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 31 970,16 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 1 160,30 Eur a tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie pozemkov spolu vo výmere 246 m² za obdobie od 14. 09. 2017 do 26. 06. 2018 vychádzajúc zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa a prípad pozemku pod vlastnou stavbou podľa § 9a ods. 8 písm. b), e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku, parc. č. 3394/2, pod vlastnou stavbou a ostatných pozemkov, ktorými sa vytvorí ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľky s prístupom k stavbe – skladu, rodinnému domu a ostatným pozemkom v jej vlastníctve. Predajom pozemkov žiadateľka získa do vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré susedia s jej vlastnými pozemkami, a bude môcť realizovať sanačné a záchranné práce pre odstránenie vytápania a tým odstránenie ničenia vlastných nehnuteľností.
Iné formy predaja  pozemkov uvedené v § 9a  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľky a predávaných pozemkov, keď predajom predmetných pozemkov dôjde k sceleniu pozemkov a vytvoreniu podmienok pre sanačné a záchranné práce pre  odstránenie vytápania, a tým ničenia vlastných nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľky, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.