BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na predaj alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. č. 885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku, parc. č. 885/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 155 m², a stavby, ktorá sa na tomto pozemku nachádza, súpis. č. 283, pozemku, parc. č. 885/13 – ostatné plochy vo výmere 929 m², zapísaných na LV č. 1656, spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, IČO 35875682, za nájomné v sume  8 132,00 Eur, 

s podmienkami:
 
1. Nájomná zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Nájomný vzťah bude dojednaný od 25. 02. 2019, po skončení nájomného vzťahu založeného Zmluvou o nájme č. 08-83-0068-09-00, na dobu neurčitú.
 
Nájom sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ je dlhoročným nájomcom predmetných pozemkov a stavby, je výlučným vlastníkom susedných pozemkov, pozemok, parc. č. 885/13, je bez priameho prístupu, je prístupný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa a ďalšej súkromnej osoby, žiadateľ je držiteľom právoplatného územného rozhodnutia, ktoré ho na dotknutých pozemkoch oprávňuje realizovať investičný zámer „Bratislavské Podhradie – Vydrica“, a z tohto dôvodu sú dotknuté pozemky pre hlavné mesto SR Bratislavu alebo tretie osoby nevyužiteľné.