BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. Bezodplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Staré Mesto cez časť stavby podzemných parkovacích garáží so súpis. č. 6665 na parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4, LV č. 6829, vo vlastníctve spoločnosti Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom Krížkova 9,  Bratislava, IČO 50118714, vo výmere 831 m², v rozsahu vyznačenom v projektovej dokumentácii spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami, v prospech každodobého vlastníka stavby podzemnej garáže so súpis. č. 429 na parc. č. 63/1, ktorým je v súčasnosti hlavné mesto SR Bratislava.
 
2. Bezodplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Staré Mesto na častiach pozemkov registra „C“ KN, LV č. 1656, vyznačených podľa GP č. 30114/2016, a to:
2.1 pozemok, parc. č. 63/3, označený ako diel 2 vo výmere 37 m², parc. č. 21405/1, označený ako diel 4 vo výmere 168 m², parc. č. 21409, označený ako diel 5 vo výmere 107 m², spočívajúceho v práve umiestnenia, prevádzkovania a užívania stavby podzemných parkovacích garáží,
2.2 parc. č. 63/1, označený ako diel 1 vo výmere 23 m², parc. č. 63/3, označený ako diel 2 vo výmere 37 m², a diel 3 vo výmere 46 m², spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami, v prospech každodobého vlastníka stavieb podzemných parkovacích garáží so súpis. č. 6665 na parc. č. 62/3 a parc. č. 62/4, ktorým je v súčasnosti spoločnosť Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom Krížkova 9 v Bratislave, IČO 50118714,
 
s podmienkou:
 
Zmluvy o zriadení vecného bremena budú spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., podpísané do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluvy o zriadení vecného bremena nebudú spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., v uvedenom termíne podpísané, toto uznesenie stratí platnosť.