BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 05. 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.    401/2016 časť B zo dňa 30. 3. 2016
1.2 č.    624/2016 zo dňa 27. 10. 2016
1.3 č.    802/2017 zo dňa 27. 4. 2017
1.4 č.    901/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017
1.5 č.  1049/2018 zo dňa 21. 2. 2018
1.6 č.  1093/2018 časť B zo dňa 22. 2. 2018
1.7 č.  1104/2018 časť B zo dňa 15. 3. 2018
 
2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.   955/2010 časť D zo dňa 29. 4. 2010
2.2 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
2.3 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.4 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
2.5 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014
2.6 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
2.7 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016
2.8 č. 1097/2018 časť B body 1 a 2 zo dňa 21. 2. 2018
2.9 č. 1158/2018 časť D bod 1 zo dňa 26. 4.
B. schvaľuje
3. Určenie nových kontrolných termínov plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy: 
 
p. č.  nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
 
pôvodný termín
 
nový termín
splnenia uznesenia
 
3.1 primátor 955/2010
časť D
zo dňa 29. 4. 2010
27. 5. 2010
Predlžované termíny:
15. 10. 2015
17. 12. 2016
17. 12. 2017
31. 5. 2018
31. 12. 2018
3.2 primátor 1097/2018
časť B body 1 a 2
zo dňa 21. 2. 2018
1. 6. 2018 31. 10. 2018
3.3 primátor 1158/2018
časť D bod 1
zo dňa 26. 4. 2018
31. 5. 2018 27. 9. 2018