BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/7, parc. č. 4081/47 a parc. č. 4081/50, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 4081/7 – ostatné plochy vo výmere 1 002 m², parc. č.  4081/47 – ostatné plochy vo výmere 54 m² a parc. č. 4081/50 – ostatné plochy vo výmere 61 m², spolu vo výmere 1 117 m², Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35919001, za účelom vybudovania stavebných objektov (101-00 Vetva G a 102-00 Prídavný pruh MZK Prístavná – Slovnaftská) k pripravovanej výstavbe diaľnice „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Vetva G“, na dobu neurčitú, za nájomné 7,163 Eur/rok, čo pri výmere 1 117 m² predstavuje ročne sumu 8 001,07 Eur – podľa znaleckého posudku č. 92/2017 doloženého žiadateľom,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ parc. č. 4081/7, parc. č. 4081/47 a parc. č. 4081/50, k. ú. Nivy, je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých Národná diaľničná spoločnosť, a.s., pripravuje realizáciu stavebných objektov (101-00 Vetva G a 102-00 Prídavný pruh MZK Prístavná – Slovnaftská) k pripravovanej výstavbe diaľnice „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Vetva G“, pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu na predmete nájmu potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.