BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3556/2, a časti pozemku, parc. č. 3556/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3556/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 547 m², a časti pozemku, parc. č. 3556/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 550 m², zapísaných na LV č. 1095, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa so sídlom Šíravská 7, Bratislava, IČO 00603295, za účelom ich zachovania ako parkovacej plochy, s možnosťou výstavby podzemných parkovacích garáží s revitalizáciou nadzemnej časti pre potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, a to v rámci zlepšenia parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:

1. 4,25 Eur/m²/rok – do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na prípadnú realizáciu stavby vybudovanej na predmete nájmu, čo pri výmere 1 097 m² predstavuje ročne sumu 4 662,25 Eur,
 
2. 30,00 Eur/m²/rok – od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na prípadnú realizáciu stavby vybudovanej na predmete nájmu, do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu vybudovanú na predmete nájmu, čo pri výmere 1 097 m² predstavuje ročne sumu 32 910,00 Eur,
 
3. 17,00 Eur/m²/rok – od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu vybudovanú na predmete nájmu, čo pri výmere 1 097 m² predstavuje ročne sumu 18 649,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3556/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 547 m², a časti pozemku, parc. č. 3556/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 550 m², zapísaných na LV č. 1095, spolu vo výmere 1 097 m², ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že predmetné pozemky (parkovaciu plochu) chce mestská časť Bratislava-Vrakuňa zachovať, s možnosťou výstavby podzemných parkovacích garáží s revitalizáciou nadzemnej časti pre potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, a to v rámci zlepšenia parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.