BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi a Zuzane Šimíčkovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vajnory,  parc. č. 2694/13 – ostatné plochy vo výmere 57 m²,  podľa GP č. 42/15/01, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Mgr. Martin Šimíček a Zuzana Šimíčeková, obaja bytomBratislava, za cenu 94,25 Eur/m², celkom za  kúpnu cenu 5 372,25 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý žiadatelia žiadajú pričleniť k pozemkom v ich vlastníctve. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľov a vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľov s prístupom k rozostavanému rodinnému domu a pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Iné formy predaja pozemku uvedené v § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov poukazujúc na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľov a predávaného pozemku, keď predajom predmetného pozemku dôjde k sceleniu pozemkov a vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľov, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.