BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO 35949473:
 
1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., za rok 2017.
2. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., za rok 2017.
3. Návrh na zmenu stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.:

text v znení:
Sídlom spoločnosti je: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava“

sa nahrádza textom v znení::
Sídlom spoločnosti je: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25“.