BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 92 m², LV č. 1095, a  parc. č. 3553/15 – ostatné plochy vo výmere 112 m², ktorý vznikol na základe GP č. 67/2017 zo dňa 13. 12. 2017, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 3553/15 – ostatné plochy vo výmere 175 m², spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava, IČO 31361081, za kúpnu cenu celkom 21 101,72 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 25/2018, vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD., a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 74,93 Eur/m², čo pri výmere 204 m² predstavuje sumu celkom 15 285,72 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 vo výmere 92 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpísania kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 17,00 Eur/m²/rok, a náhradu za užívanie pozemkov v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/15 vo výmere 112 m², za obdobie dvoch rokov spätne od podpísania kúpnej zmluvy a vychádza zo sadzby 12,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.