BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 621, Marianovi Vacarelu

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, bez založeného listu vlastníctva, parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m², ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá časti pozemku, parc. č. 1376/7, zapísaného na LV č. 7278, Marianovi Vacarelu, bytom Bratislava, za účelom vybudovania a následného užívania prístupovej komunikácie – vjazdu k stavbe: „Dva rodinné dvojdomy s prístupovou komunikáciou“ (dvojdomy na pozemkoch, parc. č. 635/3, 4, 5, 6, 7, Máchova ul. v Bratislave), na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v sume:
 
1. 30,00 Eur/m²/rok – do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu vybudovanú na predmete nájmu, čo pri výmere 20 m² predstavuje ročne sumu 600,00 Eur,
 
2. 17,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu vybudovanú na predmete nájmu, čo pri výmere 20 m² predstavuje ročne sumu 340,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 621 vo výmere 20 m² (v stave registra „E“ KN zodpovedajúcej časti pozemku, parc. č. 1376/7, LV č. 7278), ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že Marian Vacarelu, stavebník, chce vybudovaním a následným užívaním prístupovej komunikácie zabezpečiť vjazd k stavbe: „Dva rodinné dvojdomy s prístupovou komunikáciou“ (dvojdomy na pozemkoch, parc. č. 635/3, 4, 5, 6, 7, Máchova ul. v Bratislave) a predloženie nájomnej zmluvy je potrebné pre vydanie stavebného povolenia príslušného stavebného úradu podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.