BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Nivy, novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 4015/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m², oddeleného podľa GP č. 2/2018 od pozemku registra „E“ parc. č. 1492/201 – orná pôda vo výmere 80 m², evidovaného na LV č. 4288, k. ú. Nivy, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zasahujúci v časti do pozemku registra „C“ parc. č. 4015/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 461 m², bez založeného listu vlastníctva, zastavaného stavbou – oplotením vo vlastníctve nadobúdateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom Komárňanská 83, Bratislava, IČO 35860251, v celosti, za  kúpnu cenu celkom 1 469,00 Eur,  pozostávajúcu z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 90/2018, ktorý vypracoval Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 108,90 Eur/m². Pri výmere 10 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje sumu celkom 1 089,00 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny je stanovená v sume 380,00 Eur a tvorí náhradu za bezdôvodné užívanie pozemku, parc. č. 4015/23 vo výmere 10 m², spätne za obdobie dvoch rokov vychádzajúc zo sadzby 19,00 Eur/m²/rok podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.