BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 487/2

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 487/2 – zastavané plochy a nádvoria, na dobu neurčitú, vo výmere 87 m², Miroslavovi Kadnárovi a Martine Kadnárovej, obaja bytomv Bratislave, za účelom užívania pozemku na vjazd motorovými vozidlami na susedný pozemok registra „C“ parc. č. 487/1 v k. ú. Karlova Ves, ktorý je v ich vlastníctve, za nájomné 6,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 522,00 Eur,
 
s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Navrhovaný nájom pozemku registra „C“ parc. č. 487/2, k. ú. Karlova Ves, vo výmere 87 m² pre Miroslava Kadnára a Martinu Kadnárovú predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sú vlastníkmi susedného pozemku, parc. č. 487/1, ku ktorému plánujú zriadiť vjazd motorovými vozidlami cez pozemok, parc. č. 487/2, k. ú. Karlova Ves.