BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/17, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/17 – ostatné plochy vo výmere 93 m², LV č. 1656, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom na Hviezdoslavovom nám. 3 v Bratislave, IČO 36860492, za účelom prevádzkovania terasy pred hotelom Carlton, na dobu určitú do 31. 12. 2027, za nájomné 292,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 27 156,00 Eur,
 
s podmienkou:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/17, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že terasu pred hotelom Carlton vybudovala a od roku 2008 prevádzkuje spoločnosť Carlton Property, s. r. o., a o nájom požiadala za účelom prevádzkovania terasy v ďalšom období.