BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21664/2, Radovanovi Herichovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v  k. ú. Vinohrady, parc. č. 21664/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m², vzniknutého podľa GP č. 58/2018 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 21664, LV č. 3495, do vlastníctva JUDr. Radovana Hericha, bytom  Bratislava, za kúpnu cenu pozostávajúcu  z dvoch častí:
 
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 8/2018, vypracovaného znalcom Ing. arch. Milanom Haviarom, a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 128,17 Eur/m², čo pri výmere spolu 48 m² predstavuje sumu celkom 6 152,16 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny tvorí náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21664/2 vo výmere 48 m², za obdobie od 03. 11. 2016 do podpísania kúpnej zmluvy kupujúcim a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci, ktorý je vlastníkom susedných nehnuteľností, stavby rodinného domu, súpis. č. 1913, parc. č. 5869/1, a pozemkov, parc. č. 5867/1, parc. č. 5869/1, parc. č. 5869/2 a parc. č. 5870, chce majetkovoprávne usporiadať dlhotrvajúci faktický stav oplotenia pozemkov a jeho užívania súčasným, ako aj predošlým vlastníkom pozemku, parc. č. 5867/1. Predajom pozemku do vlastníctva kupujúceho bude zosúladený vlastnícky a užívací vzťah k pozemku.