BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

zánik členstva

1. PhDr. Ľudmily Farkašovskej, Mgr. Kataríny Lukyovej, PaedDr. Juraja Monsbergera a PhDr. Zory Hudíkovej v rade školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. v Bratislave z dôvodu skončenia funkčného obdobia tejto rady školy,
2. Ing. arch. Branislava Kaliského, PaedDr. Mariana Valoviča, Mgr. Jany Ďuriačovej a Ota Gregora v rade školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave z dôvodu skončenia funkčného obdobia tejto rady školy.

B. odvoláva

Ing. Alenu Marečkovú z rady školy pri ZUŠ na Exnárovej ul. v Bratislave.

C. deleguje

1. PhDr. Ľudmilu Farkašovskú (zástupkyňa z radov poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) do rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. v Bratislave,
2. Mgr. Katarínu Lukyovú (zástupkyňa z radov zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) do rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. v Bratislave,
3. PaedDr. Juraja Monsbergera (zástupca za mestskú časť Bratislava-Petržalka) do rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. v Bratislave,
4. PhDr. Zoru Hudíkovú (zástupkyňa na základe návrhu riaditeľky ZUŠ) do rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. v Bratislave,
5. Ing. arch. Branislava Kaliského (zástupca z radov poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) do rady školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave,
6. PaedDr. Mariana Valoviča (zástupca z radov zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) do rady školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave,
7. Mgr. Janu Ďuriačovú (zástupkyňa za mestskú časť Bratislava-Devínska Nová Ves) do rady školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave,
8. Ota Gregora (zástupca na základe návrhu riaditeľky ZUŠ) do rady školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave,
9. Ing. Eriku Pisarčíkovú (zástupkyňa z radov zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy) do rady školy pri ZUŠ Exnárova v Bratislave.