Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 28.10.2010

 • 28. októbra 2010
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 9. 2010

 2. 2.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základných umeleckých škôl a Centier voľného času za školský rok 2009/2010

 3. 3.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta

  Materiály
 4. 4.Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2011

  Materiály
 5. 5.Návrh II. etapy "Zoznamu pamätihodností na území hlavného mesta SR Bratislavy"

 6. 6.Návrh žiadosti o zabezpečenie právneho doriešenia nedokončených terás v k. ú. Petržalka

 7. 8.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3737/10, parc. č. 3737/11 a parc. č. 3737/12

  Materiály
 8. 9.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2386/53

  Materiály
 9. 11.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 10. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 799/48, parc. č. 799/49 a časť parc. č. 802, spoločnosti SUBTERRA Bratislava, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 11. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, garážnikom zo Združenia vlastníkov garáží, II. etapa, Papraďová ul.

  Materiály
 12. 17.Návrh na uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/9 a parc. č. 3553/10, a návrh na zámenu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/9, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/39, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 13. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/33, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s.,

 15. 21.Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19548/10

  Materiály
 16. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele Ż, spoločnosti CITY CORP REAL, a. s., so sídlom v Bratislave

 17. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/20

  Materiály
 18. 26.Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/18, formou priameho predaja s cenovou ponukou

 19. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1520/4 a parc. č. 1520/8

  Materiály
 20. 28.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 21. 29.Návrh na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR, v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Devín

 22. 30.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste

 23. 31.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody

  Materiály
 24. 33.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - trámu Nového mostu v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5104/1, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 34.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21903/1, parc. č. 21335/1, parc. č. 21549/2 a parc.

  Materiály
 26. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov parc. č. 8137/1, parc. č. 8138 v Bratislave, k. ú. Rača

  Materiály
 27. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2896/1, parc. č. 2889 a parc. č. 2881, spoločnosti TRIPLE, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 28. 37.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22179/2 a k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/1, spoločnosti OMNIA 2000, a. s., so sídlom v Bratislave

 29. 38.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21969/1, spoločnosti MONTOSTAV - REAL

 30. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15568/4, parc. č. 15638/2 a parc. č. 15568/48, Bratislavskej teplárenskej, a. s., so sídlom v Bratislave

 31. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, stavebne určených ako podzemné garáže na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti Mestský parkovací systém, s. r. o. - Materiál bol hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva vypustený z návrhu programu mestského zastupiteľstva

 32. 7.Návrh na odpustenie dlhu v sume 32 753,42 Eur

 33. 10.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/5 a parc. č. 5170/6, spoločnosti EOL, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 34. 13.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13, časť parc. č. 15666/3, spoločnosti COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave - podiel 3/4 a spoločnosti FELICITA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave - podiel 1/4 - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 35. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/2 až parc. č. 15552/84

  Materiály
 36. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22195/6, spoločnosti VÝSTAVISKO a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 37. a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 38. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2875/52, parc. č. 2875/56, parc. č. 2875/68, parc. č. 2875/69, parc. č. 2875/70 a parc. č. 2875/72, lokalita Komisárky

  Materiály
 39. 22.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s Univerzitou Komenského v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva

  Materiály
 40. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 4/1 v celosti a parc. č. 2 v spoluvlastníckom podiele ½, spoločnosti ULTIMATE REAL, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 41. 32.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1139/2010 zo dňa 7. 10. 2010

  Materiály