Bod č. 22

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s Univerzitou Komenského v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál bol stiahnutý z rokovania mestského zastupiteľstva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.