Bod č. 17

Návrh na uzatvorenie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/9 a parc. č. 3553/10, a návrh na zámenu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/9, parc. č. 3553/10 a parc. č. 3553/39, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.