Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 23.05.2024

 1. 0.Verejné vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ohľadne atentátu na predsedu vlády

 2. 1.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 815 na Maróthyho ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 3. 2.Návrh zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2022 zo dňa 29. 11. 2022 a návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 3.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 5. 4.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 6. 5.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 7. 6.Návrh na schválenie termínov opakovanej obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. NP 5 vo výmere 58,64 m2, v časti B, na ulici Hany Meličkovej 11 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves

 8. 7.Návrh na schválenie termínov obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m m2 na Pribišovej 8 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves.

 9. 8.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, stavba súpis. č. 9883, pozemky parc. č. 5228/1 a nasl., formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 10. 9.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, stavba súpis. č. 1601, pozemok parc. č. 722, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 11. 10.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Priemyselná 3, 5, 9, Medzilaborecká 12, Sputniková 15, 17, Družstevná 8, Janka Alexyho 7, Vígľašská 11, vlastníkom bytov

 12. 11.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Budovateľská 1, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Družstevná 4

 13. 12.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 04. 2024

 14. 13.Návrh na refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č. 0858/14/80100 a obstaranie a čerpanie nového úveru v roku 2024 pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu

 15. 14.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

 16. 15.Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k "Vybraným položkám príjmov obcí" v kontrolovanom subjekte Hlavné mesto SR Bratislava a o prijatých opatreniach

 17. 16.Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy

 18. 17.Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

 19. 18.Stratégia rozvoja a financovania územia mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy

 20. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Podhradie, parc. č. 535/21 a nasl., spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu letného kúpaliska, amfiteátra a javiska na Búdkovej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy so sídlom v Bratislave

 22. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 410/2023 zo dňa 14. 12. 2023, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj

 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/1 a parc. č. 1497/9, pre spoločnosť EN Stream s.r.o., so sídlom v Bratislave

 24. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Preslava, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 25. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Šintavskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra SR

 26. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov v budove na Ventúrskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Vox loci so sídlom v Bratislave

 27. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov na Kopčianskej 76 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ulita, občianske združenie so sídlom v Bratislave

 28. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 29. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3328, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Švabinského 16, 18

 30. 29.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 31. 30.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Materiály
 32. 31.Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2023 a návrhy na vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2023 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy (MKK Grössling s. r. o., Technické siete Bratislava, a.s., OLO a.s., NTC a.s., BTB)

 33. 32.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

 34. 33.Správa o výsledku kontroly vykonanej mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

 35. 34.Správa o plnení Protikorupčných štandardov hlavného mesta SR Bratislavy

 36. 35.Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo pre projekt „Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia“ zo dňa 28. 4. 2020 v znení dodatkov č. 1-3

 37. 36.Správa o plnení akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2023

 38. 37.Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2024 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 39. 38.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

  Materiály
 40. 39.Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých

 41. 40.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Akčný plán na rok 2024

 42. 41.Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2030: Monitorovacia správa za rok 2023

 43. 42.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1003/2017 zo dňa 20. 11. 2017, ktorým boli schválené zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2015 zo dňa 24. 9. 2015, ktorým boli schválené Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 743/2017 zo dňa 29. 3. 2017, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 44. 43.Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 a plán rekonštrukcií pre rok 2024

 45. 44.Návrh na ukončenie nájmu spoločnosti MALEWILL, s.r.o. na Uršulínskej 9 v sídle Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

 46. 45.Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19176/1, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Pekná cesta, o výmere 30 m2 za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením v rekreačnom areáli Pod horárňou Krasňany, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 47. 46.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/42 a 668/48, Karloveská ulica, vo vlastníctve Martina Blažeka

 48. 47.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 49. 48.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 101 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 50. 49.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“

 51. 50.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 32, Priemyselná 3, Bystrého 3, vlastníkom bytov

 52. 51.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Petržalská 14

 53. 52.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, lokalita ZŠ Beňovského, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 54. 53.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Hradištná a Uhrovecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 55. 54.Návrh na voľbu členky komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 56. 55.Návrh dodatku č. 4 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 57. 56.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 58. 57.Interpelácie

 59. 58.Rôzne

 60. .12.30 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Bystrého 3, vlastníkom bytov

 5. e.Informačný materiál o organizačných zmenách k 01. 05. 2024