Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov v budove na Ventúrskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Vox loci so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona  Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 11 písm. d) a § 12 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, výpožičku nebytových priestorov o celkovej výmere 763,36 m² v budove súpis. č. 271 na Ventúrskej 4 v k. ú. Staré Mesto, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 326 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 293 m², zapísanom na LV č. 1656, pre občianske združenie Vox loci so sídlom na Račianskej 78 v Bratislave, IČO 55908420, na dobu určitú od 15. 08. 2024 do 15. 09. 2024, za účelom organizácie a realizácie výstavy výtvarného umenia s bezplatným vstupom pre verejnosť,
 
s podmienkou:
 
Zmluva o výpožičke bude občianskym združením Vox loci so sídlom na Račianskej 78 v Bratislave, IČO 55908420, podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude občianskym združením Vox loci, IČO 55908420, v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov v budove súpis. č. 271 na Ventúrskej 4 v k. ú Staré Mesto pre žiadateľa občianske združenie Vox loci predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa analogicky podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona  Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 11 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023 z dôvodu, že ide o výpožičku nebytových priestorov, ktoré slúžia poskytovateľovi kultúrnych služieb. V zmysle § 12 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, výpožičku nehnuteľnej veci schvaľuje mestské zastupiteľstvo.