Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/12 a 668/48, Karloveská ulica, vo vlastníctve Martina Blažeka

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Karlova Ves, pozemkom registra „C“ KN parc. č. 668/42 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 494 m² a parc. č. 668/48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 386 m², zapísaným na LV č. 5697, od Martina Blažeka, Bratislava, za kúpnu cenu celkove 87 630,40 eur.