Návrh uznesenia - Krúpa Jozef

Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k "Vybraným položkám príjmov obcí" v kontrolovanom subjekte Hlavné mesto SR Bratislava a o prijatých opatreniach

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
Informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky „Vybrané položky príjmov obcí“ podľa poverenia NKÚ SR č. 1899/04 z 15.11.2023 v kontrolovanom subjekte Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a o prijatých ​opatreniach.
B. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby
1. na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložil priebežnú správu o konkrétnych krokoch, ktoré boli vykonané k náprave nedostatkov vyplývajúcich z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a následne štvrťročne predkladal pravidelné správy, a to až do odstránenia všetkých vytýkaných nedostatkov,
2. na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložil správu o všetkých zmluvných záväzkoch, vzniknutých zo Zmluvy o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0213-14-00 zo dňa 30. 04.2014, na splnenie ktorých nájomcu opomenul vyzvať, spolu s vyčíslením ujmy, ktorá takto hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislavy vznikla,
3. na každé rokovanie komisie finančnej stratégie a komisie pre správu a podnikanie s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predkladať v elektronickej forme zostavu pohľadávok, ktoré sú 30 dní po lehote splatnosti.