Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Šintavskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 11 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023, nájom nebytových priestorov vo výmere 1 463,37 m² na  1. nadzemnom podlaží v stavbe so súpis. č. 3116, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1830 na Šintavskej 2 v k. ú. Petržalka, pre žiadateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, IČO 00151866, s cieľom archívu pre Okresný úrad Bratislava na dobu určitú od 28. 03. 2024 do 31. 12. 2024, za nájomné 3,50 eur/m²/mesiac, t. z. 5 121,79 eur/mesiac, t. z. 61 461,48 eur/rok za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme nebytových priestorov nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov vo výmere 1 463,37  m² na 1. nadzemnom podlaží v stavbe so súpis. č. 3116 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1830 na Šintavskej 2 v k. ú. Petržalka, pre žiadateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2,  Bratislava, IČO 00151866, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 ods. 11 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26. 10. 2023 z dôvodu, že ide o nájom nehnuteľnosti pre orgán štátnej správy.