Návrh čiastkového uznesenia - Čahojová Dana

Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

C. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
definovať koeficient na výpočet kontribúcie pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava z nadhodnoty developera pri zmene ÚPN v inej ako bytovej forme pre rok 2024 vo výške 250,00 eur/​m².