Bod č. 45

Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19176/1, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava-Pekná cesta, o výmere 30 m2 za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením v rekreačnom areáli Pod horárňou Krasňany, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.