Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 16.12.2021

 1. 0.Informácia o vzdaní sa mandátu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Olivera Kríža

 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 30. 11. 2021

  Materiály
 3. 2.Návrh rozpočtových pravidiel hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 3.Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2022 - 2024

 5. 4.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 5.Návrh na vysporiadanie premlčaných neidentifikovateľných pohľadávok z minulých období

 7. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce

  Materiály
 8. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

 9. 8.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.

  Materiály
 10. 9.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 11. 10.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2022

 12. 11.Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy

  Materiály
 13. 11a.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 14. 11b.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 15. 12.Dohoda spoločníkov MKK Grössling s. r. o.

  Materiály
 16. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2, ulica Československých tankistov

 17. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/25 a parc. č. 819, v lokalite Starý háj, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Bratislava-Petržalka I., so sídlom v Bratislave

 18. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5747, Rímskokatolíckej cirkvi, so sídlom v Bratislave

 19. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 3106/7, parc. č. 3106/6 a parc. č. 3105/4, k. ú. Petržalka, na Kolmej ulici, pre mestskú časť Bratislava – Petržalka so sídlom v Bratislave

 20. 18.Návrh na zmenu zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy
  Návrh na zverenie stavieb v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Sedlárska 2 a 4 do správy mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy
  Návrh na ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v stavbách so súpis. č. 1280 a 361, s mestskou príspevkovou organizáciou Metropolitný inštitút Bratislavy
  Návrh na zmenu zmlúv o nájme nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 s tretími osobami

  Materiály
 21. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0713-07-00 v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorenej so spoločnosťou Digital Park II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 20.Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, k. ú. Petržalka, pre ŠK DUNAJ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 23. 21.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

 24. 22.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Viery Smetanovej, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Dúbravčická ulica

 25. 23.Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 24.Návrh na schválenie odmeny kontrolórovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 27. 25.Zriaďovacia listina Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava

 28. 26.Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 29. 27.Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 30. 28.Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

 31. 29.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ (IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva

 32. 30.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (IROP-PO7-SC72-2021-74)

 33. 31.Informácia o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 34. 32.Návrh zmeny v Metodike zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, zobratej na vedomie uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 917/2021 zo dňa 24.6.2021

 35. 33.Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu pre potenciálnych záujemcov zo súkromného sektora v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania

  Materiály
 36. 34.Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave -
  mestskej časti Ružinov a Rača za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania - stiahnutý z rokovania predkladateľom

 37. 35.Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci s developermi, ktorá vyplýva z Metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania

  Materiály
 38. 36.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 39. 37.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 5 374,27 Eur a odpis z účtovnej evidencie

  Materiály
 40. 38.Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 102333 na pozemku parc. č. 8678 na Lazaretskej 12 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti Nákupné centrum, s.r.o. pre hlavné mesto SR Bratislava

  Materiály
 41. 39.Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 2 v Bratislave na Mierovej ulici, k. ú. Ružinov, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava

  Materiály
 42. 40.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým schválilo Dohodu o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. a nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami

  Materiály
 43. 41.Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s nájomcom REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 44. 42.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22306/26, Vlárska ul., v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 43.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1182/2 a 1182/3, Mlynská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

  Materiály
 46. 44.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavby súpis. č. 8005 a pozemkov parc. č. 4817/12, parc. č. 4817/135, parc. č. 4817/1, v lokalite ulica Pri Šajbách a časti parc. č. 475/42, v lokalite Urban Park, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

  Materiály
 47. 45.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 1710 a pozemkov parc. č. 931 a nasl., do správy Mestským lesom v Bratislave

 48. 46.Petícia Zachráňme Petržalku! (o 16,30 h ako prvý bod po vystúpení občanov)

 49. 47.Personálne zmeny v komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 50. 48.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 51. 49.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 52. 50.Rôzne

 53. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: [email protected] deň vopred.


  Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (15. 12. 2021) popoludní.

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály