BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (najom_10_rokov_alt_2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5747, Rímskokatolíckej cirkvi, so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, registra „C“ KN parc. č. 5747 – zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ KN parc. č. 705/2 – ostatná plocha vo výmere 4 m², zapísaného na LV č. 7278, na osadenie/umiestnenie prícestného kríža, ktorý je zahrnutý do zoznamu pamätihodnosti Podunajských Biskupíc, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Bratislava – Podunajské Biskupice, Rímskokatolíckemu farskému úradu, Trojičné námestie 4 v Bratislave, IČO 31745181, na dobu nájmu určitú na 10 rokov s opciou na ďalších 5 rokov  za nájomné 17,00 eur/m²/rok, čo pri výmere 4 m² predstavuje sumu 68,00 eur ročne,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude v tejto lehote nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Nájom pozemku uvedený v uznesení predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o osadenie/umiestnenie prícestného kríža, ktorý je zahrnutý do zoznamu pamätihodnosti Podunajských Biskupíc na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5747, bez založeného listu vlastníctva, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ KN parc. č. 705/2, v k. ú. Podunajské Biskupice, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Bratislava  - Podunajské Biskupice so sídlom v Bratislave, na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. K stavebnému konaniu na realizovanie osadenia/umiestnenia prícestného kríža potrebuje stavebník preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.