BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave – mestskej časti Ružinov a Rača za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

1. prijatie ponuky predaja nehnuteľnosti 2-izbového bytu nachádzajúcej sa v k.ú. Trnávka, Obec Bratislava mestská časť Ružinov na ulici Krajná 7, ktorá bola výsledkom splnenia podmienok vyplývajúcich z Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 23.11.2021

​2. prevod vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti.