BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 3106/7, parc. č. 3106/6 a parc. č. 3105/4, k. ú. Petržalka, na Kolmej ulici, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN  v k. ú. Petržalka, parc. č. 3106/7 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 985 m², parc. č. 3105/4 – záhrada vo výmere 1 804 m² a parc. č. 3106/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 130 m², mestskej časti Bratislava-Petržalka so sídlom Kutlíkova 17 v Bratislave, IČO 00603201, na prevádzkové potreby Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, zvýšenie výmery manipulačného priestoru, uskladnenie materiálov súvisiacich s údržbou komunikácií, umiestnenie veľkokapacitných zberných kontajnerov slúžiacich na dočasné prechodné umiestnenie zeleného odpadu a iného odpadu, ktorý vzniká pri údržbe komunikácií, na dobu neurčitú, za nájomné 6,00 eur/m²/rok za parc. č. 3106/7, parc. č. 3106/6 a parc. č. 3105/4, k. ú. Petržalka, čo predstavuje pri výmere 2 919 m² ročne sumu 17 514,00 eur/rok, podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

s podmienkami:
 
1. Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť,
2. Mestská časť Bratislava-Petržalka bude pokračovať v procese vypratávania pozemkov užívaných záhradkármi, zabezpečí odstránenie vnútorného oplotenia, drobných stavieb a mobilnej garáže na prenajatých pozemkoch na vlastné náklady a vo vlastnej réžii a za tým účelom nebude od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požadovať preplatenie nákladov spojených s vyprataním a rekultiváciou pozemkov,
3. Mestská časť Bratislava-Petržalka berie na vedomie uplatnené reštitučné nároky a zaväzuje sa, že v prípade, ak budú vydané právoplatné rozhodnutia v reštitučných konaniach o vrátení pozemkov pôvodným vlastníkom, pristúpi v lehote do 3 dní k fyzickému vráteniu pozemkov a k ukončeniu nájmu,
4. Pozemky bude mestská časť Bratislava-Petržalka užívať len na dohodnutý účel, v rozsahu aký určí Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s., v rámci ochranného pásma a vstup na prenajaté pozemky bude možný len z cesty Kolmá ulica, Bratislava.
 
Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3106/7, parc. č. 3105/4 a parc. č. 3106/6 v k. ú. Petržalka predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemky budú užívané v súvislosti s verejnoprospešnými aktivitami a funkciami Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, ktorého areál sa nachádza v bezprostrednom susedstve predmetných pozemkov a ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka.