BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zúženie predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej platných dodatkov č. 088300691401 až č. 088300691407, uzatvorenej s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom na Olejkárskej 1 v Bratislave, IČO 00492736, o pozemky registra „C“ KN v k. ú. Rača, vozovňa Krasňany, parc. č. 17455/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 634 m², parc. č. 17455/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m², parc. č. 17455/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m², parc. č. 17455/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m², parc. č. 17455/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 198 m², parc. č. 17467/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 496 m², parc. č. 17467/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 450 m² a parc. č. 17467/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 446 m², zapísané na LV č. 1628, spolu vo výmere 44 528 m²
 
2. zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52, Bratislava o sumu .................. upísaním 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote ..................... eur s emisným kurzom ........................ eur, ktorú hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný akcionár spoločnosti splatí nepeňažným vkladom, pričom emisné ážio vo výške ........................ eur bude použité na doplnenie rezervného fondu obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.
B. berie na vedomie
​návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spočívajúci v zmene Článku IV. Základné imanie spoločnosti a Článku XXII. Tvorba a použitie rezervného fondu podľa časti A tohto uznesenia.
  
Navrhovanú zmenu predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších  dodatkov uzatvorenú s obchodnou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o zúženie predmetu nájmu tejto nájomnej zmluvy o pozemky registra „C“ KN v k. ú. Rača, vozovňa Krasňany, parc. č. 17455/1, parc. č. 17455/2, parc. č. 17455/3, parc. č. 17455/4, parc. č. 17455/5, parc. č. 17467/1, parc. č. 17467/2 a parc. č. 17467/3, zapísané na LV č. 1628, spolu vo výmere 44 528 m², uzatvorením dodatku, keďže  hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava plánuje pristúpiť k navýšeniu základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, o predmetné pozemky.