BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Variant 3)

Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, k. ú. Petržalka, pre ŠK DUNAJ, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie dodatku č. 08-83-0114-09-03 k zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00 zo dňa 20. 02. 2009, v znení dodatku č. 08-83-0114-09-01 zo dňa 15. 10. 2009 a dodatku č. 08-83-0114-09-02 zo dňa 29. 04. 2010, spoločnosti ŠK DUNAJ, spol. s r.o., so sídlom na Starohájskej 35 v Bratislave, IČO 35882433, ktorým sa doba nájmu a výška nájomného zmení nasledovne:
 
nájomná doba určitá na 10 rokov za nájomné:
1. 17,00 eur/m²/rok – za pozemky tvoriace predmet nájmu, zastavané stavebnými objektami/budovami vo vlastníctve spoločnosti ŠK DUNAJ, spol. s r.o., čo predstavuje pri výmere 3 684 m² ročne sumu 62 628,00 eur,
 
2. 6,00 eur/m²/rok – za pozemky tvoriace predmet nájmu, ktoré slúžia ako spevnené plochy a prístupové komunikácie v rámci areálu ŠK DUNAJ, spol. s r.o., čo predstavuje pri výmere 5 171 m² ročne sumu 31 026,00 eur,
 
3. 6,00 eur/m²/rok – za pozemky tvoriace predmet nájmu, ktoré slúžia ako zeleň a sadová úprava v rámci areálu ŠK DUNAJ, spol. s r.o., čo predstavuje pri výmere 4 170 m² ročne sumu 25 020, 00 eur,
 
celková výška ročného nájomného za celý predmet nájmu vo výmere 13 025 m² predstavuje sumu 118 674,00 eur,
 
s podmienkou:
 
Dodatok č. 08-83-0114-09-03 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude v uvedenej lehote nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Uzatvorenie dodatku pre spoločnosť ŠK DUNAJ, spol. s r.o., predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že športový areál v danej lokalite je dlhodobo užívaný a prevádzkovaný nájomcom, je prínosom pre život obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Petržalka a jeho zveľadením a modernizáciou dôjde k skvalitneniu poskytovaných služieb.