BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia

Petícia Zachráňme Petržalku! (o 16,30 h ako prvý bod po vystúpení občanov)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky
2. aby predložil na rokovanie príslušných komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a následne na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy investičný zámer „PETRŽALKA CITY – I. ETAPA“ na pozemkoch reg. C-KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/49, 1111/70, 1111/72 na posúdenie, či je v súlade s predmetom nájmu „kultúrno spoločenské a športové centrum“, ktorý je podmienkou nájomnej zmluvy o dlhodobom najme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 a znení neskorších dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3, ktorá je uzatvorená medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou ako prenajímateľom a spoločnosťou Petržalka CITY, a. s., ako nájomcom.
 
T: 28.02.2022