BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu nehnuteľností medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 00603481, a Slovenskou republikou - Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, IČO 00151866, ktorej predmetom budú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to:
- pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka na Hrobákovej 42, parc. č. 1238 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 545 m² a parc. č. 1239 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 724 m², LV č. 1748,
- pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka na Hrobákovej 44, parc. č1236 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 976 m² a parc. č. 1237 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 802 m², LV č. 1748,
- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Petržalka na Romanovej 37, parc. č. 937/9 - ostatné plochy vo výmere 7 603 m², LV č. 2644,
- pozemky registra „C“ KN v k. ú. Petržalka na Holíčskej 22, parc. č. 1668 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 417 m², LV č. 1748, a novovytvorený pozemok parc. č1661/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 184 m², vzniknutý podľa GP č. 202-E/2021 odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1661, LV č. 1748,
- nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka na Záporožskej 8, a to pozemok registra „C“ KN parc. č. 4723/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 364 m² a stavba súpis. č. 1220 umiestnená na parc. č. 4723/4, LV č. 3470,
- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nivy na Mlynských Nivách 61, parc. č. 15354/31- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 m², LV č. 4288,
- pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto na Budyšínskej/Vajnorskej ulici, parc. č. 11561/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m², LV č. 1
spolu v hodnote 4 918 740,00 eur podľa znaleckého posudku,
 
za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky - Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to:
- pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto na Junáckej 4, parc. č. 15123/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 555 m², parc. č. 15123/14 - ostatné plochy vo výmere 1 125 m², parc. č. 15123/25 - ostatné plochy vo výmere 1 536 m², parc. č. 15123/209 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 657 m², parc. č. 15123/175 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 486 m², parc. č. 1523/212 - ostatné plochy vo výmere 184 m², LV č. 5876,
- pozemky registra „C“ KN v k.ú. Staré Mesto na Bartoňovej ulici, parc. č. 1419/1 - ostatné plochy vo výmere 4 414 m², parc. č. 1419/2 - ostatné plochy vo výmere 30 m², parc. č. 1421 - ostatné plochy vo výmere 333 m², parc. č. 1422 - zastavané plochy vo výmere 100 m², LV č. 7671,
spolu v hodnote 4 920 000,00 eur, podľa znaleckých posudkov, vrátane spoločenskej hodnoty stromov a krov nachádzajúcich sa na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto,

s podmienkami:
 
1. Zámenná zmluva bude Slovenskou republikou - Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podpísaná do 120 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že zámená zmluva nebude Slovenskou republikou - Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradí finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľnosti 1 260,00 eur Slovenskej republike - Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky naraz do 30 dní od podpísania zámennej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Zámena sa uskutočňuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že zámenou príde k vzájomnému majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov, stavieb a areálov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky - Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zosúladeniu užívacieho stavu so stavom právnym, čo umožní efektívnejšiu a hospodárnejšiu starostlivosť o nehnuteľnosti a vykonávanie zákonom stanovených funkcií  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republiky - Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.